Bilety


Regulamin rezerwacji biletów i zakupu biletów online

 I. Słowniczek pojęć

 1. Muzeum/Operator Modułu – Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa. Muzeum Warszawy zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury RIK/8/2000/SPW w dniu 04/07/2000 roku, prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/66/2001 prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum posiada osobowość prawną. Zmiana nazwy oraz Statut zostały zarejestrowane w RIK pod datą 24/04/2014 roku. Obowiązują od dnia 01/05/2014 roku., NIP 5251290392, REGON 016387044, tel. (+48) 22 596 67 00.
 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do rezerwacji i/lub zakupu biletów online na wydarzenia pod adresem ___________.
 3. Kasa Muzeum – kasa zlokalizowana __________.
 4. Wydarzenie/Zamówienie – spacery tematyczne, warsztaty, spektakle, imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidualne obejmujące pomieszczenia pałacowe dostępne dla zwiedzających i/lub park wilanowski, a odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin rezerwowania biletów grupowych i/lub zakupu biletów indywidualnych i grupowych online na wydarzenia Muzeum za pośrednictwem Modułu oraz rezerwowania biletów grupowych telefonicznie lub mailowo wraz ze wszelkimi do niego zmianami wprowadzonymi zgodnie z jego postanowieniami przez Muzeum.
 6. Zamawiający – osoba dokonująca rezerwacji biletów i/lub zakupu biletów indywidualnych i grupowych online i/lub rezerwacji biletów grupowych telefonicznie lub mailowo na wydarzenia Muzeum.
 7. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z wydarzenia w określonym terminie, zawierający opłatę za wydarzenie zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania rezerwacji biletów grupowych i/lub zakupu biletów indywidualnych i grupowych online oraz rezerwacji biletów grupowych telefonicznie lub mailowo na wydarzenia w Muzeum.
 2. Muzeum świadczy usługi rezerwacji biletów grupowych i/lub zakupu biletów indywidualnych i grupowych online oraz rezerwacji biletów grupowych telefonicznie lub mailowo w sposób zgodny z postanowieniami niniejszego Regulaminu. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum.
 3. Zarezerwowane bilety mogą być opłacone online (pkt. V Regulaminu) lub w Kasie Muzeum najpóźniej w dniu zaplanowanej wizyty w Muzeum. Rezerwacja ulega automatycznej anulacji, jeśli nie zostanie zrealizowana najpóźniej w wyznaczonym terminie rozpoczęcia wydarzenia.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu rezerwacji biletów i/lub zakupu biletów online oraz rezerwacji biletów grupowych telefonicznie lub mailowo Zamawiający otrzyma z systemu potwierdzenie dokonania rezerwacji przesłane pocztą elektroniczną na podany przez Zamawiającego adres email ze wskazaniem numeru rezerwacji, liczby zarezerwowanych biletów, tematem wydarzenia, na jakie bilety zostały zarezerwowane, daty i godziny wydarzenia oraz wartości zarezerwowanych biletów.
 5. W celu dokonania odbioru zarezerwowanych biletów w Kasie Muzeum Zamawiający powinien podać numer rezerwacji (wskazany w potwierdzeniu, o którym mowa w ust. 4 powyżej).
 6. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta ze zniżki w cenie zakupu biletów lub z biletów specjalnych, może odebrać zarezerwowane bilety w Kasie Muzeum, za okazaniem dokumentu potwierdzającego uprawnienie do skorzystania ze zniżki (tj. legitymacja studencka, uczniowska, emerycka itp.).

 

III. Rezerwacja biletów grupowych za pośrednictwem Modułu

 1. Za pośrednictwem Modułu Zamawiający może dokonać rezerwacji biletów grupowych online na wydarzenia w Muzeum podane w Module – zgodnie ze wskazanymi w Module datami i godzinami wydarzeń oraz za cenę wskazaną w Module i podaną w procesie rezerwacji za pośrednictwem Modułu.
 2. W celu dokonania rezerwacji biletów za pośrednictwem Modułu, Zamawiający powinien dysponować przeglądarką Internet Explorer 6.0 lub nowszą, Mozilla FireFox, Opera, Google Chrome lub Safari.
 3. Przed skorzystaniem z procesu rezerwacji biletów za pośrednictwem Modułu Zamawiający powinien za-poznać się z Regulaminem i potwierdzić fakt zapoznania się z nim i zaakceptowania jego treści poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w oknie otwieranym automatycznie w Module, a następnie dokonać rejestracji.
 4. W przypadku rezerwacji biletów za pośrednictwem Modułu, a następnie zakupu biletów za pośrednictwem Modułu tejże rezerwacji mają zastosowanie zapisy pkt. V. Zakup biletów indywidualnych i grupowych online.

 

IV. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa biletów grupowych

 1. Telefonicznej rezerwacji biletów można dokonywać pod numerem: ____________, od poniedziałku do piątku, w godzinach ______________.
 2. Rezerwacji mailowej można dokonywać, pisząc na adres: bilety@muzeumwarszawy.pl.
 3. Aby dokonać rezerwacji telefonicznej lub mailowej, należy podać pracownikowi Biura Rezerwacji lub w wiadomości mailowej następujące dane: imię i nazwisko osoby kontaktowej, telefon, adres email, temat i sugerowaną datę wydarzenia, liczbę uczestników i/lub nazwę instytucji/firmy (Zamawiający). Tym samym Zamawiający wyraża zgodę na kontakt ze strony Muzeum w celu przeprowadzenia skutecznej obsługi rezerwacji.
 4. W przypadku rezerwacji telefonicznej lub mailowej biletów, a następnie zakupu biletów online tejże rezerwacji mają zastosowanie zapisy pkt. V. Zakup biletów indywidualnych i grupowych online.

 

V. Zakup biletów indywidualnych i grupowych online

 1. Zakupu biletów indywidualnych i grupowych można dokonywać online za pośrednictwem Modułu.
 2. Zakupu biletów grupowych, uprzednio zarezerwowanych telefonicznie lub mailowo, można dokonywać online po otrzymaniu na podany w procesie rezerwacji adres email specjalnie wygenerowanego linka do płatności. Link ten skieruje Zamawiającego do serwisu eCard.
 3. Aby zakupić bilet za pośrednictwem Modułu, należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia biletu. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu email, może skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane bilety zgodnie z zapisami pkt. VIII ust. 1.
 4. Przy zakupie biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 5. Bilety pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez Bank Zamawiającego.
 6. Zapłata niepotwierdzona przez Bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia zamówienia powoduje automatyczne anulowanie zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
 7. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez eCard S.A., z siedzibą w Warszawie, ul. Czackiego 7/9/11, za pośrednictwem portalu internetowego www.ecard.pl. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w ust. 4, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – firmę eCard S.A., właściciela portalu www.ecard.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.ecard.pl lub dzwoniąc pod numer: (+48) 22 493 44 44.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż biletów w zakresie zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję „Faktura VAT” oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Zamawiający, który zakupił w systemie sprzedaży online bilety uprawniające do ulgi, zobowiązany jest do okazania dokumentu uprawniającego do zniżki przed wejściem na wydarzenie, na które zostały zakupione bilety. Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.
 11. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z ust. 3 i 6 bilet zostanie przesłany na podany adres email w formie załącznika PDF. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju wydarzenia, jego daty i godziny.
 12. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w wydarzeniu (z zastrzeżeniem zapisów ust. 10). W przypadku biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF. Aby skutecznie zeskanować bilet z urządzenia mobilnego, należy ustawić maksymalną jasność ekranu wyświetlacza.
 13. Zamawiający dokonujący zakupu biletów online zobowiązany jest do przestrzegania Regulaminu zwiedzania, z którego treścią może zapoznać się bezpośrednio w Muzeum lub na jego stronie internetowej.
 14. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum, o ile bilety na wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

 

VI. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie procesu rezerwowania biletów i/lub zakupu biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej na wskazany adres email, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
 2. Administratorem danych osobowych Zamawiającego jest Muzeum Warszawy, z siedzibą: Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa.
 3. Dane będą przetwarzane zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych wyłącznie w celach związanych z rezerwacją biletów oraz realizacją umowy zakupu biletów online na wydarzenia, o których mowa w regulaminie serwisu.
 4. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do złożenia rezerwacji i realizacji umowy.
 5. Zamawiający ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz możliwość ich poprawiania.

 

VII. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu rezerwowania biletów i/lub zakupu biletów online oraz rezerwowania biletów telefonicznie lub mailowo oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum, wysyłając maila (ust. 2) na adres: bilety@muzeumwarszawy.pl lub pisząc do Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie, Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa z dopiskiem „Reklamacja – Biuro Rezerwacji” w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od wyznaczonego terminu wydarzenia.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać: czego dotyczy reklamacja, podać nr rezerwacji/zamówienia oraz przyczynę reklamacji, przy czym Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 3. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 4. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Muzeum reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 5. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

 

VIII. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty w oparciu o zapisy ust. 4.
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum, mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.
 3. Zakupione bilety nie podlegają zwrotowi oraz wymianie na bilety w innej cenie lub na inne wydarzenie czy też inny termin wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

IX. Postanowienia końcowe

 1. Bilety zakupione w Kasie Muzeum oraz online nie mogą być kopiowane, przerabiane.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywana jest rezerwacja i/lub zakup biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 3. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu rezerwacji i/lub zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie, prosimy o niezwłoczny kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godz. _____ pod numerem ___________lub na adres e-mail: bilety@muzeuwarszawy.pl.
 4. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
 5. Zamawiający przy dokonywaniu rezerwacji biletów i/lub zakupie biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo zobowiązany jest do zapoznania się z niniejszym regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 6. Dokonywanie rezerwacji i/lub zakupu biletów online za pośrednictwem Modułu oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający.
 7. Niniejszy Regulamin rezerwacji biletów i/lub zakupu biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo dostępny jest na stronie internetowej i w Kasie Muzeum.