Bilety


Regulamin zakupu biletów online oraz rezerwacji telefonicznej i mailowej

 I. Słowniczek pojęć

 1. Muzeum/Operator Modułu – Muzeum Warszawy z siedzibą w Warszawie przy Rynku Starego Miasta 28 (00-272 Warszawa), posiadające NIP 5251290392 oraz REGON 016387044. Muzeum Warszawy zostało wpisane do Rejestru Instytucji Kultury RIK/8/2000/SPW w dniu 04/07/2000 roku, prowadzonego przez Urząd Miasta Stołecznego Warszawy oraz Państwowego Rejestru Muzeów pod numerem PRM/66/2001 prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego., tel. (+48) 22 277 43 00 ; (+48) 22 277 44 02.
 2. Moduł – moduł strony internetowej Muzeum przeznaczony do zakupu biletów online na wydarzenia pod adresem: www.bilety.muzeumwarszawy.pl.
 3. Kasa Muzeum – kasy zlokalizowane w poszczególnych oddziałach Muzeum.
 4. Wydarzenie/Zamówienie – spacery tematyczne, warsztaty, spektakle, imprezy okolicznościowe itp. oraz zwiedzanie grupowe z przewodnikiem lub zwiedzanie indywidualne, organizowane przez Muzeum i odbywające się zgodnie z terminami wskazanymi na bilecie oraz zgodnie z regulaminem zwiedzania dostępnym na stronie internetowej.
 5. Regulamin – niniejszy regulamin zakupu biletów indywidualnych i grupowych online na wydarzenia Muzeum za pośrednictwem Modułu oraz rezerwowania biletów grupowych telefonicznie lub mailowo, wraz ze wszelkimi zmianami.
 6. Zamawiający – osoba dokonująca zakupu biletów indywidualnych i grupowych online i/lub rezerwacji biletów grupowych telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia, których organizatorem jest Muzeum.
 7. Bilet – dokument uprawniający do skorzystania z wydarzenia w określonym terminie, zawierający opłatę za wydarzenie zgodnie z danymi zawartymi na bilecie.

 

 II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa szczegółowe warunki dokonywania zakupu Biletów indywidualnych i grupowych online oraz rezerwacji Biletów grupowych telefonicznie lub mailowo na Wydarzenia.
 2. Muzeum świadczy usługi zakupu Biletów indywidualnych i grupowych online oraz rezerwacji Biletów grupowych telefonicznie lub mailowo w sposób zgodny z postanowieniami Regulaminu.
 3. Zamawiający przy dokonywaniu zakupu Biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem, podawania prawdziwych danych, jak również nieprzesyłania żadnych treści o charakterze bezprawnym.
 4. Dokonywanie zakupu biletów online za pośrednictwem Modułu oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo nie wiąże się z żadnymi kosztami poza kosztem połączenia z siecią Internet lub operatora telefonicznego, który to koszt ponosi Zamawiający, zgodnie ze stawkami dostawcy Internetu lub operatora, z którego usług korzysta Zamawiający.
 5. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości działania Modułu zakupu biletów online, zamieszczonego na stronie, prosimy o niezwłoczny kontakt na adres e-mail: bilety@muzeuwarszawy.pl.
 6. W przypadku, gdy Zamawiający korzysta ze zniżki w cenie zakupu Biletów lub z Biletów specjalnych, przy sprawdzaniu Biletów w Kasach zobowiązany jest okazać dokument potwierdzający uprawnienie do skorzystania ze zniżki (tj. legitymacja studencka, uczniowska, emerycka itp.). Bilety bez udokumentowanego prawa do ulgi nie uprawniają do wejścia na Wydarzenie oraz nie podlegają zwrotowi.

 

III. Rezerwacja telefoniczna lub mailowa Biletów

 1. Rezerwacji telefonicznej lub mailowej można dokonać w przypadku zamawiania:
  -seansu w Kinie Syrena (dot. tylko Siedziby Głównej Muzeum i wyłącznie filmu „Warszawa nie zapomni”);
  -usługi przewodnickiej;
  -lekcji muzealnej.
 2. Rezerwacji telefonicznej dokonać można pod numerem:
  -w przypadku Siedziby Głównej Muzeum – Dział Edukacji +48 665 645 603
  -w przypadku Muzeum Warszawskiej Pragi – Dział Edukacji MWP +48 22 518 34 07.
 3. Rezerwacji mailowej dokonać można pod adresem:
  -w przypadku Siedziby Głównej Muzeum – edukacja@muzeumwarszawy.pl;
  -w przypadku Muzeum Warszawskiej Pragi – edukacja.muzeumpragi@muzeumwarszawy.pl.
 4. Zarezerwowane Wydarzenie należy opłacić w Kasach Muzeum najpóźniej w terminie rozpoczęcia Wydarzenia, w przeciwnym razie rezerwacja ulega automatycznej anulacji.

 

 IV. Zakup Biletów indywidualnych i grupowych online

 1. Zakupu Biletów indywidualnych i grupowych, za wyjątkiem Zamówień wskazanych w rozdziale III pkt 1 powyżej, można dokonywać online za pośrednictwem Modułu.
 2. Aby zakupić Bilet za pośrednictwem Modułu, należy wypełnić formularz zakupu oraz stosować się do instrukcji zawartych w Module. Muzeum prosi o uważne i kompletne wypełnienie formularza. Niezastosowanie się do instrukcji zawartych w Module może spowodować brak możliwości skutecznego nabycia Biletu. Podanie błędnych danych, w szczególności niepoprawnego adresu email, może skutkować brakiem możliwości otrzymania zwrotu kosztów za niewykorzystane Bilety zgodnie z zapisami pkt. VII ust. 3.
 3. Przy zakupie Biletów online płatności realizowane są przy pomocy przelewu elektronicznego lub karty płatniczej.
 4. Płatności za bilety obsługiwane są wyłącznie przez Dotpay Sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie przy ul. Wielickiej 72, za pośrednictwem portalu internetowego www.dotpay.pl.
 5. Bilety pozostają własnością Muzeum do czasu odnotowania przez Muzeum potwierdzenia dokonania zapłaty przez bank Zamawiającego.
 6. Zapłata niepotwierdzona przez bank Zamawiającego w ciągu 60 minut od momentu złożenia Zamówienia powoduje automatyczne anulowanie Zamówienia, o czym Zamawiający zostanie poinformowany w osobnej wiadomości mailowej.
 7. Brak bankowego potwierdzenia, o którym mowa w pkt. 5 powyżej, powoduje, iż pieniądze pobrane przez operatora płatności zostaną automatycznie zwrócone na konto bankowe Zamawiającego. O sposobie postępowania w takiej sytuacji Zamawiający zostanie poinformowany mailowo przez operatora płatności – firmę Dotpay Sp. z o.o., właściciela portalu www.dotpay.pl, z którym należy się wówczas bezpośrednio skontaktować przez formularz kontaktowy na stronie www.dotpay.pl lub dzwoniąc pod numer +48 12 688 26 00.
 8. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2010 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz. U. z 2010r. Nr 138 poz. 930), sprzedaż Biletów w zakresie Zamówienia i płatności drogą internetową nie podlega fiskalizacji, w związku z czym Zamawiający nie otrzymuje paragonu fiskalnego.
 9. Ceny biletów zawierają podatek VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy w procesie zamawiania wybrać opcję Faktura VAT oraz podać poprawne dane niezbędne do jej wystawienia.
 10. Po opłaceniu zakupu online i zaksięgowaniu płatności zgodnie z pkt. 5 Bilet zostanie przesłany w formie załącznika PDF na adres email podany przez Zamawiającego. Prosimy o niezwłoczne zweryfikowanie poprawności i zgodności biletu z Zamówieniem, w szczególności kwoty, rodzaju Wydarzenia, jego daty i godziny.
 11. Bilet wydrukowany bądź zapisany na urządzeniu mobilnym typu smartfon, tablet, czytnik e-książek podlega weryfikacji przed wejściem na wydarzenie i stanowi tytuł do udziału w Wydarzeniu. W przypadku Biletu w formie elektronicznej należy pamiętać, by urządzenie mobilne miało zainstalowane oprogramowanie prawidłowo wyświetlające pliki w formacie PDF.
 12. Brak możliwości zakupu biletów za pośrednictwem systemu sprzedaży online nie oznacza braku możliwości zakupu biletów w Kasie Muzeum, o ile bilety na wydarzenia są jeszcze w sprzedaży.

 

 V. Reklamacje

 1. Zamawiający może złożyć reklamacje dotyczące procesu zakupu biletów online oraz rezerwowania biletów telefonicznie lub mailowo oraz jakości usług świadczonych przez Muzeum, wysyłając maila na adres: bilety@muzeumwarszawy.pl lub pisząc do Muzeum na adres wskazany w rozdziale I pkt. 1, z dopiskiem Reklamacja – Biuro Rezerwacji, w ciągu 14 (czternastu) dni kalendarzowych od daty zakupu Biletu.
 2. W reklamacji Zamawiający powinien wskazać:
  -czego dotyczy reklamacja;
  -podać nr Zamówienia;
  -podać przyczynę reklamacji.
 3. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowo dokonane reklamacje, w szczególności za podanie nieprawidłowych lub nieprawdziwych danych przez Zamawiającego.
 4. Muzeum nie odpowiada również za niedostarczenie wiadomości w przypadku jej zatrzymania przez system antyspamowy systemu pocztowego Zamawiającego.
 5. Reklamacja będzie rozpatrzona przez Muzeum w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania przez Muzeum reklamacji. O rezultacie rozpatrzenia reklamacji Muzeum poinformuje Zamawiającego na piśmie lub poprzez pocztę elektroniczną na adres wskazany w reklamacji niezwłocznie po rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Rozpatrzenie reklamacji przez Muzeum nie wyłącza prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego oraz przepisów Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014r. poz. 827).

 

 VI. Zwrot i wymiana biletów

 1. W przypadku, gdy Wydarzenie nie odbędzie się z przyczyn leżących po stronie Muzeum, Muzeum przyjmować będzie zwroty Biletów zakupionych online oraz dokonywać zwrotu wpłaconej kwoty.
 2. Zwroty z przyczyn, o których mowa w ust. 1 za bilety opłacone w Kasie Muzeum, mogą być dokonane wyłącznie w Kasie Muzeum.
 3. Zakupione Bilety nie podlegają zwrotowi lub wymianie na Bilety w innej cenie lub na inne Wydarzenie czy też inny termin Wydarzenia, z zastrzeżeniem zapisów ust. 1 niniejszego paragrafu.
 4. Stosownie do treści art. 38 pkt. 12 ustawy z dnia 30 maja 2014r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014r. poz. 827), prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do usług związanych z wydarzeniami kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi.

 

VII. Ochrona danych osobowych

 1. W trakcie procesu zakupu Biletów online oraz rezerwacji Biletów telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej, Zamawiający przekazywać będzie Muzeum swoje dane osobowe.
 2. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Muzeum Warszawy z siedzibą przy ul. Rynek Starego Miasta 28-42, 00-272 Warszawa, NIP 5251290392, REGON 016387044. Z inspektorem ochrony danych można skontaktować się pod numerem telefonu 512 847 204 lub mailowo: dane.osobowe@muzeumwarszawy.pl
 3. Dane osobowe Zamawiającego będą przetwarzane zgodnie z Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – dalej RODO) wyłącznie w celach związanych z rezerwacją lub zakupem Biletów.
 4. Odbiorcą danych osobowych Zamawiającego będą podmioty upoważnione do przetwarzania na podstawie umowy powierzenia danych w w/w celu oraz mogą być przekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 5. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 6. Dane osobowe Zamawiającego będą przechowywane przez okres przewidziany przez przepisy archiwizacyjnych.
 7. Zamawiający posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, a także prawo wniesienia sprzeciwu.
 8. Zamawiający ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych lub przepisy krajowe.
 9. Dane osobowe Zamawiającego nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 

VIII. Postanowienia końcowe

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie sieci Internet, za pośrednictwem której dokonywany jest zakup Biletów. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wiadomości lub inne dane zagubione lub utracone w sieci Internet, indywidualne ustawienia komputerów oraz sposób ich konfiguracji, a także ustawienia lub przerwy w świadczeniu usług występujące u dostawców dostępu do sieci Internet.
 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za Bilety uszkodzone lub zagubione przez Zamawiającego.
 3. Regulamin zakupu biletów online oraz rezerwacji biletów telefonicznie lub mailowo dostępny jest na stronie internetowej i w Kasie Muzeum.
 4. Muzeum zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian i aktualizacji treści Regulaminu w każdym czasie, przy czym każda zmiana Regulaminu będzie podawana do wiadomości Zamawiającego poprzez zamieszczenie informacji o zmianie w Module i umieszczenie zmienionego Regulaminu w Module oraz na stronie internetowej Muzeum.